header image
 

Primair onderwijs

Op Sint Maarten is primair onderwijs te volgen. Op het eiland spreekt men van Foundation Based Education (FBE). Het is vergelijkbaar met het basisonderwijs in Nederland. Het primair onderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Op het eiland zijn zestien scholen die primair onderwijs aanbieden plus één school die speciaal onderwijs aanbiedt. Op Sint Maarten zijn drie privé-scholen die primair onderwijs aanbieden: Sint Maarten Montessori School, Learing Unlimited (LU) en de Caribbean International Academy (CIA). De instructietaal op alle drie de scholen is Engels. 

Op scholen waar de instructietaal Nederlands is, wordt gewerkt met groepen: groep 1 tot en met groep 8. In groep 1 bevinden zich leerlingen van 4 jaar en ouder. Op scholen waar de instructietaal Engels is, wordt gewerkt met cycles (cycli): cycle 1 bestaat uit jaar 1 tot en met jaar 4, en cycle 2 bestaat eveneens uit jaar 1 tot en met jaar 4. Bijvoorbeeld: cycle 1, jaar 3 is te vergelijken met groep 3, en cycle 2, jaar 2 is te vergelijken met groep 6. 

Overzicht van scholen die primair onderwijs/foundation based education (fbe) aanbieden (door de overheid gesubsidieerd onderwijs) (openbaar onderwijs: opo):

Martin Luther King Jr. Primary

Marie G. de Weever School

Oranje School

Ruby Labega Primary

Leonard Connor School

Hillside Christian Schools (Helmich Snijders Campus te St Peters)

Hillside Christian Schools (Asha Stevens Campus te Cay Hill)

Seven Day Adventist

St. Dominic Primary

Sr. Magda Primary

Sr. Marie Laurence 

Sr. Regina Primary

Sr. Borgia Primary

St. Joseph Primary

Bowlia F. Maillard Campus

Rev. John A. Gumbs Campus

Overzicht van scholen die primair onderwijs/foundation based education (fbe) aanbieden (door de overheid gesubsidieerd onderwijs) (bijzonder onderwijs/special education):

Prins Willem Alexander School

Overzicht van scholen die primair onderwijs/foundation based education (fbe) aanbieden (privé onderwijs/particulier onderwijs):

St Maarten Montessori School (De instructietaal is Engels)

Analfabetisme

Rekenen en taal zijn elementaire zaken die worden onderwezen in het basisonderwijs/primair onderwijs. Hierdoor speelt het basisonderwijs/primair onderwijs een belangrijke rol bij het voorkomen van analfabetisme. In Nederland is het basisonderwijs/primair onderwijs ontstaan in 1985. Dat was het jaar dat de kleuterschool en lagere school werden samengevoegd tot de basisschool. Heden ten dage vormt het kleuteronderwijs een onderdeel van het basisonderwijs. Dan bestaat er ook nog het zogenaamde speciaal basisonderwijs naast de gewone basisscholen. Dit is bestemd voor kinderen die het gewone basisonderwijs om een of andere reden niet kunnen volgen. Als de kinderen het (speciaal) basisonderwijs hebben doorlopen, gaan ze vervolgens naar het (speciaal) voortgezet onderwijs. 

Voor kinderen met gedragsstoornissen, lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke handicaps of leer- of gedragsproblemen bestaat er het speciaal onderwijs. De leerlingen die ressorteren onder de groep lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke handicaps worden in de onderstaaande 4 categorieën (clusters) ingedeeld: 

Categorie 1: visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele handicap. 

Categorie 2: dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige communicatiemoeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben. 

Categorie 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben. 

Categorie 4: zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), kinderen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, PDD-NOS, ODD, CD (Antisociale gedragsstoornis), klassiek autisme, Gilles de la Tourette en hechtingsproblematiek.

Regelmatig worden er op basisscholen van Sint Maarten waar het Nederlands de instructietaal is om zogenaamde ‘leesouders’ gevraagd. Voor hen is het Nederlands de eerste taal. Op deze manier kunnen de leerlingen van wie het Nederlands niet de eerste taal is, veel leren.