header image
 

Verblijfsvergunning

Iedereen die langer dan 3 maanden op Sint Maarten wilt verblijven, moet een verblijfsvergunning (Residency Permit) aanvragen. Er zijn twee uitzonderingen: ‘van rechtswege toegelaten’ en NVT-verklaarden. De ‘van rechtswege toegelaten’ moeten een ‘verklaring inzake toelating van rechtswege’ aanvragen. De NVT-verklaarden (NVT-ers) ontvangen een ‘niet van toepassing-verklaring’ (NVT-verklaring). De NVT-ers kunnen, mits zij beschikken over alle juiste papieren, zichzelf direct inschrijven bij het bevolkingsregister van Sint Maarten.

Personen die niet onder de ‘van rechtswege toegelaten’ en NVT-ers ressorteren: 

Personen die niet onder de ‘van rechtswege toegelaten’ en NVT-ers vallen én langer dan 3 maanden op Sint Maarten willen verblijven, moeten dus een verblijfsvergunning (vergunning tot tijdelijk verblijf of vergunning tot verblijf) aanvragen. Hierbij moet je denken aan personen die op Sint Maarten gaan studeren, stagelopen, werken of rentenieren (emigratie). De verblijfsvergunning wordt aangevraagd bij de Immigratiedienst van Sint Maarten (Immigration and Border Protection Service: IBP, IBPS) en bestaat uit de volgende formulieren:

 1. Aanvraagformulier (Model 1: aanvraag verblijfsvergunning). Het aanvraagformulier is beschikbaar bij de Immigratiedienst, en dient volledig te worden ingevuld en ondertekend.
 2. Kopie geldig paspoort. Voor alle personen die in het aanvraagformulier worden genoemd, zijn kopieën van het geldige paspoort nodig.
 3. Kopie geboorteakte. Dit document is verkrijgbaar bij de gemeente waar je bent geboren en moet voor alle personen die voorkomen op het aanvraagformulier worden ingeleverd. Het mag niet ouder zijn dan 6 maanden. 
 4. Verklaring omtrent Gedrag (VoG). De aanvraag voor deze verklaring dien je bij je gemeente in, voordat je je laat uitschrijven uit de Gemeentelijke Basisadministratie. De VoG beslaat een periode van 5 jaren, en dient te zijn afgegeven door het bevoegde gezag binnen 2 maanden voor aankomst op Sint Maarten. Op het moment dat je de VoG overlegt op Sint Maarten, mag de VoG niet ouder zijn dan 3 maanden. Bij uitzondering kan de aanvraag via internet geschieden. In dat geval dient de organisatie of (toekomstige) werkgever die de VoG van jou vraagt, de aanvraag te starten. Het verkrijgen van een VoG kan enige weken duren. 
 5. Extra documenten per verblijfsdoel.

De extra documenten per verblijfsdoel kunnen de volgende formulieren bevatten:

 1. Kopie van de huidige van rechtswege verklaring.
 2. Kopie van de huwelijksakte of samenlevingsovereenkomst en verklaring omtrent burgerlijke staat (indien gehuwd of samenwonend).
 3. Schoolverklaring omtrent het huidige schooljaar (indien kinderen).
 4. Indien één van de ouders achterblijft: een bewijs dat de vertrekkende ouder het gezag heeft over de kinderen die meeverhuizen, verklaring van geen bezwaar dat de kinderen meegaan met de andere ouder plus kopie paspoort (indien kinderen).
 5. Indien u of uw echtgeno(o)t(e) alleen het ouderlijke gezag heeft of alleen voogdijschap dan een uitspraak van het gerecht (indien kinderen).
 6. Werkgeversverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de werkgever, een kopie van het paspoort van de werkgever, een legeszegel, en een kopie van de werkvergunning afgegeven door het Ministerie van Werkgelegenheid (indien arbeid in loondienst).
 7. Verklaring van de Inspectie der Belastingen van een vastgesteld belastbaar inkomen van tenminste NAFl 36.000,-. Bewijs van voldoende middelen van bestaan middels een briefverklaring van de bank (indien eenmansbedrijf of particulier).
 8. Kopie van de vestigingsvergunning (indien eigen bedrijf).
 9. Kopie van de directievergunning, uitgegeven door het Departement van Economische Zaken (indien eigen bedrijf).
 10. Kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (indien eigen bedrijf).
 11. Verklaring dat het bedrijf operationeel is, indien dit het geval is, en een bankreferentiebrief (indien eigen bedrijf).
 12. Bankreferentiebrief (indien rentenier).
 13. Stage overeenkomst getekend door de onderwijsinstelling in Nederland en door het stage verlenend bedrijf te Sint Maarten (indien stagiair).
 14. Bewijs van inschrijving onderwijsinstelling in Nederland (indien stagiair).
 15. Inschrijving bij een onderwijsinstelling in Sint Maarten (indien student).
 16. Bewijs van voldoende middelen van bestaan, tenminste NAFl 1.000 per maand aan te tonen door: a) bewijs dat u als student over een studiebeurs beschikt b) verklaring van de bank met opdracht van maandelijkse overboeking of c) garantieverklaring van een op de voormalige Antillen solvabele rechtspersoon of particulier (indien student).

De volgende personen ressorteren onder de ‘van rechtswege toegelaten’:

 1. Personen die door de overheid zijn uitgezonden (lees: in lands- of eilandsdienst aangestelde ‘vreemdelingen’, doorgaans Nederlanders, niet NVT-ers), voor de tijd van hun aanstelling.
 2. Personen die in dienst zijn geweest van de voormalige Nederlandse Antillen of van een der Eilandsgebieden en uit dien hoofde pensioen of uitkering bij wijze van pensioen genieten.
 3. Beroepsconsuls, beroepsconsulaire ambtenaren en ander consulair personeel.
 4. Militairen, gedurende de tijd dat zij in Sint Maarten zijn gestationeerd.
 5. Opvarenden van tot de zee- of luchtmacht van enige mogendheid behorende schepen of luchtvaartuigen, gedurende de tijd dat Sint Maarten met toestemming van de bevoelde autoriteit wordt aangedaan.
 6. Meerjarige Nederlanders, niet NVT-ers, mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden (verklaring van goed gedrag, huisvesting en voldoende middelen van bestaan). Voor de in de voormalige Nederlandse Antillen/Sint Maarten genaturaliseerde Nederlander worden deze voorwaarden geacht te zijn vervuld.
 7. De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en minderjarige kinderen van de onder 1, 2, 3 en 4 genoemde personen.
 8. Minderjarige kinderen van de in onderdeel 6 genoemde personen mits Nederlander en onder ouderlijk gezag of voogdij staande van die persoon.
 9. Personen, in de voormalige Nederlandse Antillen/Sint Maarten geboren, die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, mits zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en sedert hun geboorte onafgebroken in de voormalige Nederlandse Antillen/Sint Maarten toegelaten zijn.

De ‘verklaring inzake toelating van rechtswege’ wordt aangevraagd bij de Immigratiedienst van Sint Maarten (Immigration and Border Protection Service: IBP, IBPS) en bestaat uit de volgende formulieren:

 1. Aanvraagformulier (Model 4: aanvraag Verklaring van Rechtswege).
 2. Kopie geldig paspoort.
 3. Kopie geboorteakte.
 4. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 5. Extra documenten per verblijfsdoel.

De extra documenten per verblijfsdoel kunnen de volgende formulieren bevatten:

 1. Kopie van de huidige van rechtswege verklaring.
 2. Kopie van de huwelijksakte of samenlevingsovereenkomst en verklaring omtrent burgerlijke staat (indien gehuwd of samenwonend).
 3. Schoolverklaring omtrent het huidige schooljaar (indien kinderen).
 4. Indien één van de ouders achterblijft: een bewijs dat de vertrekkende ouder het gezag heeft over de kinderen die meeverhuizen, verklaring van geen bezwaar dat de kinderen meegaan met de andere ouder plus kopie paspoort (indien kinderen).
 5. Indien u of uw echtgeno(o)t(e) alleen het ouderlijke gezag heeft of alleen voogdijschap dan een uitspraak van het gerecht (indien kinderen).
 6. Werkgeversverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de werkgever, een kopie van het paspoort van de werkgever, een legeszegel, en een kopie van de werkvergunning afgegeven door het Ministerie van Werkgelegenheid (indien arbeid in loondienst).
 7. Verklaring van de Inspectie der Belastingen van een vastgesteld belastbaar inkomen van tenminste NAFl 36.000,-. Bewijs van voldoende middelen van bestaan middels een briefverklaring van de bank (indien eenmansbedrijf of particulier).
 8. Kopie van de vestigingsvergunning (indien eigen bedrijf).
 9. Kopie van de directievergunning, uitgegeven door het Departement van Economische Zaken (indien eigen bedrijf).
 10. Kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (indien eigen bedrijf).
 11. Verklaring dat het bedrijf operationeel is, indien dit het geval is, en een bankreferentiebrief (indien eigen bedrijf).
 12. Bankreferentiebrief (indien rentenier).
 13. Stage overeenkomst getekend door de onderwijsinstelling in Nederland en door het stage verlenend bedrijf te Sint Maarten (indien stagiair).
 14. Bewijs van inschrijving onderwijsinstelling in Nederland (indien stagiair).
 15. Inschrijving bij een onderwijsinstelling in Sint Maarten (indien student).
 16. Bewijs van voldoende middelen van bestaan, tenminste NAFl 1.000 per maand aan te tonen door: a) bewijs dat u als student over een studiebeurs beschikt b) verklaring van de bank met opdracht van maandelijkse overboeking of c) garantieverklaring van een op de voormalige Antillen solvabele rechtspersoon of particulier (indien student).

De volgende personen ressorteren onder de NVT-ers:

Nederlanders, of hun kinderen, die geboren zijn op Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba of die voor 1 januari 1986 in Aruba zijn geboren of die op 1 januari 1986 op Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba hun woonplaats hadden, hebben geen ‘toegang tot verblijf’ nodig. Zogezegd kunnen deze zogenaande NVT-ers, mits zij beschikken over alle juiste papieren, zichzelf direct inschrijven bij het bevolkingsregister van Sint Maarten.

Kosten:

Vergunning tot tijdelijk verblijf:

Voor personen tot 18 jaar: NAFl 200; voor personen van 18 jaar of ouder: NAFl 500.

Vergunning tot verblijf: 

Voor personen tot 18 jaar: NAFl 250; voor personen van 18 jaar of ouder: NAFl 750.

Verklaring inzake toelating van rechtswege: NAFl 200.

Verklaring van niet van toepassing (=NVT-verklaring): NAFl 200.

Verklaring van verlening van toeristisch verblijf: NAFl 90.

Kennisgeving van verlies van een vergunning tot tijdelijk verblijf of verblijf: NAFl 90

Duplicaat van een vergunning tot tijdelijk verblijf of tot verblijf: NAFl 90.

Garantieverklaring: NAFl 45.

Wat gebeurt er met jouw aanvraag?

Je gaat met jouw documenten, waaronder het bewijs van aanvraag en je paspoort, naar de Immigratiedienst, waar je ook gevraagd wordt een bewijs van je ziektekostenverzekering mee te nemen en nogmaals twee pasfoto’s in te leveren. Alleen als je de aanvraag compleet, met alle vereiste documenten, hebt ingediend bij de Immigratiedienst, zal jouw aanvraag in behandeling worden genomen. 

De Minister van Justitie mag volgens de wet in beginsel vier maanden over de beslissing doen. Je ontvangt schriftelijk bericht als er over jouw aanvraag is beslist. Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kun je bellen met de Immigratiedienst Sint Maarten, waar je de aanvraag hebt ingediend. 

Let op: indien je van adres verandert, dien je dat direct door te geven middels een model V (formulier opgave adreswijziging) aan de Immigratiedienst die de vergunning heeft afgegeven. Het niet voldoen aan deze verplichting kan gevolgen hebben voor de geldigheidsduur van de vergunning. 

Heeft deze Dienst jouw aanvraag geregistreerd en goedgekeurd, dat ontvang je een bewijs van het feit dat je van rechtswege op Sint Maarten bent toegelaten dan wel jouw vergunning tot al dan niet tijdelijk verblijf. 

Voor het verkrijgen van een Sint Maartens identiteitsbewijs, ID genoemd en in het Engels uitgesproken, betaal je ongeveer USD 25 per persoon, te voldoen bij de aanvraag. Om je ID in ontvangst te nemen, moet je je weer persoonlijk vervoegen. Dit geldt voor alle aanvragen. 

Census Office heeft een dependance, het Public Service Center vlak bij de vismarkt van Simpson Bay, aan de Simpson Bay Lagoon bij de brug naast de Kustwacht. Hier kan men terecht voor een groot deel van de service zoals die ook in Philipsburg wordt  verleend, en wel: informatiebalie (Customer Care & Information Center), burgerlijke zaken zoals inschrijvingen (Civil Registry), ontvanger (Receivers), belastingafdeling (Tax Department) en arbeidszaken (Labor Affairs). Het Public Service Center te Simpson Bay is door de week geopend van 8.30 AM tot 12.00 PM en van 1.00 PM tot 3.30 PM. 

Kanttekening bij het begrip ‘echtgenoten’. Dit begrip heeft in het Nederlandse deel binnen het Koninkrijk een bredere betekenis dan in Caribische delen van het Koninkrijk. The Sint Maarten Alliance for Equality (Safe) spant zich samen met zusterorganisaties op Curaçao en Aruba in voor gelijke huwelijksrechten ten behoeve van mensen van hetzelfde geslacht. Op Sint Maarten kunnen mensen van hetzelfde geslacht namelijk niet trouwen. Over consequenties hiervan voor in Nederland gehuwden van hetzelfde geslacht zijn rechtsprocedures gevolgd en uitspraken gedaan. Over dit onderwerp kan een dik boek worden geschreven, maar wij volstaan met een praktische samenvatting: indien je echtgeno(o)t(e) van hetzelfde sekse is, verdient het aanbeveling om vooraf te informeren bij je toekomstige werkgever en een goede (Sint Maartense) advocaat over zaken die mogelijk andere consequenties voor je hebben.