header image
 

Verblijfsvergunning

Iedereen die langer dan 3 maanden op Sint Maarten wilt verblijven, moet een verblijfsvergunning (Residency Permit) aanvragen. Er zijn twee uitzonderingen: ‘van rechtswege toegelaten’ en NVT-verklaarden. De ‘van rechtswege toegelaten’ moeten een ‘verklaring inzake toelating van rechtswege’ aanvragen. De NVT-verklaarden (NVT-ers) ontvangen een ‘niet van toepassing-verklaring’ (NVT-verklaring). De NVT-ers kunnen, mits zij beschikken over alle juiste papieren, zichzelf direct inschrijven bij het bevolkingsregister van Sint Maarten.

Personen die niet onder de ‘van rechtswege toegelaten’ en NVT-ers ressorteren: 

Personen die niet onder de ‘van rechtswege toegelaten’ en NVT-ers vallen én langer dan 3 maanden op Sint Maarten willen verblijven, moeten dus een verblijfsvergunning (vergunning tot tijdelijk verblijf of vergunning tot verblijf) aanvragen. Hierbij moet je denken aan personen die op Sint Maarten gaan studeren, stagelopen, werken of rentenieren (emigratie). De verblijfsvergunning wordt aangevraagd bij de Immigratiedienst van Sint Maarten (Immigration and Border Protection Service: IBP, IBPS) en bestaat uit de volgende formulieren:

 1. Aanvraagformulier (Model 1: aanvraag verblijfsvergunning).
 2. Kopie geldig paspoort.
 3. Kopie geboorteakte.
 4. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 5. Extra documenten per verblijfsdoel.

De extra documenten per verblijfsdoel kunnen de volgende formulieren bevatten:

 1. Kopie van de huidige van rechtswege verklaring.
 2. Kopie van de huwelijksakte of samenlevingsovereenkomst en verklaring omtrent burgerlijke staat (indien gehuwd of samenwonend).
 3. Schoolverklaring omtrent het huidige schooljaar (indien kinderen).
 4. Indien één van de ouders achterblijft: een bewijs dat de vertrekkende ouder het gezag heeft over de kinderen die meeverhuizen, verklaring van geen bezwaar dat de kinderen meegaan met de andere ouder plus kopie paspoort (indien kinderen).
 5. Indien u of uw echtgeno(o)t(e) alleen het ouderlijke gezag heeft of alleen voogdijschap dan een uitspraak van het gerecht (indien kinderen).
 6. Werkgeversverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de werkgever, een kopie van het paspoort van de werkgever, een legeszegel, en een kopie van de werkvergunning afgegeven door het Ministerie van Werkgelegenheid (indien arbeid in loondienst).
 7. Verklaring van de Inspectie der Belastingen van een vastgesteld belastbaar inkomen van tenminste NAFl 36.000,-. Bewijs van voldoende middelen van bestaan middels een briefverklaring van de bank (indien eenmansbedrijf of particulier).
 8. Kopie van de vestigingsvergunning (indien eigen bedrijf).
 9. Kopie van de directievergunning, uitgegeven door het Departement van Economische Zaken (indien eigen bedrijf).
 10. Kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (indien eigen bedrijf).
 11. Verklaring dat het bedrijf operationeel is, indien dit het geval is, en een bankreferentiebrief (indien eigen bedrijf).
 12. Bankreferentiebrief (indien rentenier).
 13. Stage overeenkomst getekend door de onderwijsinstelling in Nederland en door het stage verlenend bedrijf te Sint Maarten (indien stagiair).
 14. Bewijs van inschrijving onderwijsinstelling in Nederland (indien stagiair).
 15. Inschrijving bij een onderwijsinstelling in Sint Maarten (indien student).
 16. Bewijs van voldoende middelen van bestaan, tenminste NAFl 1.000 per maand aan te tonen door: a) bewijs dat u als student over een studiebeurs beschikt b) verklaring van de bank met opdracht van maandelijkse overboeking of c) garantieverklaring van een op de voormalige Antillen solvabele rechtspersoon of particulier (indien student).

De volgende personen ressorteren onder de ‘van rechtswege toegelaten’:

 1. Personen die door de overheid zijn uitgezonden (lees: in lands- of eilandsdienst aangestelde ‘vreemdelingen’, doorgaans Nederlanders, niet NVT-ers), voor de tijd van hun aanstelling.
 2. Personen die in dienst zijn geweest van de voormalige Nederlandse Antillen of van een der Eilandsgebieden en uit dien hoofde pensioen of uitkering bij wijze van pensioen genieten.
 3. Beroepsconsuls, beroepsconsulaire ambtenaren en ander consulair personeel.
 4. Militairen, gedurende de tijd dat zij in Sint Maarten zijn gestationeerd.
 5. Opvarenden van tot de zee- of luchtmacht van enige mogendheid behorende schepen of luchtvaartuigen, gedurende de tijd dat Sint Maarten met toestemming van de bevoelde autoriteit wordt aangedaan.
 6. Meerjarige Nederlanders, niet NVT-ers, mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden (verklaring van goed gedrag, huisvesting en voldoende middelen van bestaan). Voor de in de voormalige Nederlandse Antillen/Sint Maarten genaturaliseerde Nederlander worden deze voorwaarden geacht te zijn vervuld.
 7. De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en minderjarige kinderen van de onder 1, 2, 3 en 4 genoemde personen.
 8. Minderjarige kinderen van de in onderdeel 6 genoemde personen mits Nederlander en onder ouderlijk gezag of voogdij staande van die persoon.
 9. Personen, in de voormalige Nederlandse Antillen/Sint Maarten geboren, die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, mits zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en sedert hun geboorte onafgebroken in de voormalige Nederlandse Antillen/Sint Maarten toegelaten zijn.

De ‘verklaring inzake toelating van rechtswege’ wordt aangevraagd bij de Immigratiedienst van Sint Maarten (Immigration and Border Protection Service: IBP, IBPS) en bestaat uit de volgende formulieren:

 1. Aanvraagformulier (Model 4: aanvraag Verklaring van Rechtswege).
 2. Kopie geldig paspoort.
 3. Kopie geboorteakte.
 4. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 5. Extra documenten per verblijfsdoel.

De extra documenten per verblijfsdoel kunnen de volgende formulieren bevatten:

 1. Kopie van de huidige van rechtswege verklaring.
 2. Kopie van de huwelijksakte of samenlevingsovereenkomst en verklaring omtrent burgerlijke staat (indien gehuwd of samenwonend).
 3. Schoolverklaring omtrent het huidige schooljaar (indien kinderen).
 4. Indien één van de ouders achterblijft: een bewijs dat de vertrekkende ouder het gezag heeft over de kinderen die meeverhuizen, verklaring van geen bezwaar dat de kinderen meegaan met de andere ouder plus kopie paspoort (indien kinderen).
 5. Indien u of uw echtgeno(o)t(e) alleen het ouderlijke gezag heeft of alleen voogdijschap dan een uitspraak van het gerecht (indien kinderen).
 6. Werkgeversverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de werkgever, een kopie van het paspoort van de werkgever, een legeszegel, en een kopie van de werkvergunning afgegeven door het Ministerie van Werkgelegenheid (indien arbeid in loondienst).
 7. Verklaring van de Inspectie der Belastingen van een vastgesteld belastbaar inkomen van tenminste NAFl 36.000,-. Bewijs van voldoende middelen van bestaan middels een briefverklaring van de bank (indien eenmansbedrijf of particulier).
 8. Kopie van de vestigingsvergunning (indien eigen bedrijf).
 9. Kopie van de directievergunning, uitgegeven door het Departement van Economische Zaken (indien eigen bedrijf).
 10. Kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (indien eigen bedrijf).
 11. Verklaring dat het bedrijf operationeel is, indien dit het geval is, en een bankreferentiebrief (indien eigen bedrijf).
 12. Bankreferentiebrief (indien rentenier).
 13. Stage overeenkomst getekend door de onderwijsinstelling in Nederland en door het stage verlenend bedrijf te Sint Maarten (indien stagiair).
 14. Bewijs van inschrijving onderwijsinstelling in Nederland (indien stagiair).
 15. Inschrijving bij een onderwijsinstelling in Sint Maarten (indien student).
 16. Bewijs van voldoende middelen van bestaan, tenminste NAFl 1.000 per maand aan te tonen door: a) bewijs dat u als student over een studiebeurs beschikt b) verklaring van de bank met opdracht van maandelijkse overboeking of c) garantieverklaring van een op de voormalige Antillen solvabele rechtspersoon of particulier (indien student).

De volgende personen ressorteren onder de NVT-ers:

Nederlanders, of hun kinderen, die geboren zijn op Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba of die voor 1 januari 1986 in Aruba zijn geboren of die op 1 januari 1986 op Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba hun woonplaats hadden, hebben geen ‘toegang tot verblijf’ nodig. Zogezegd kunnen deze zogenaande NVT-ers, mits zij beschikken over alle juiste papieren, zichzelf direct inschrijven bij het bevolkingsregister van Sint Maarten.